Przeczytaj wszystkie te warunki.

Ponieważ możemy przyjąć Twoje zamówienie i zawrzeć prawnie wykonalną umowę bez dalszych odniesień do Ciebie, musisz przeczytać te warunki, aby upewnić się, że zawierają wszystko, czego chcesz i nic, z czego nie jesteś zadowolony. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, po prostu napisz do nas ze strony kontaktowej.

Aplikacja

 1. Niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do zakupu towaru przez Ciebie ( Klienta lub Ciebie ).
 2. Są to warunki, na których sprzedajemy Ci wszystkie Towary. Zamawiając którykolwiek z Towarów, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. Zamawiając którąkolwiek z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Możesz kupować Towary za pośrednictwem Witryny tylko wtedy, gdy jesteś uprawniony do zawarcia umowy i masz co najmniej 18 lat.

Interpretacja

 1. Konsument oznacza osobę fizyczną działającą w celach całkowicie lub głównie niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 2. Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami dotyczącą dostawy Towarów;
 3. Miejsce Dostawy oznacza siedzibę Dostawcy lub inne miejsce, w którym Towary mają być dostarczone, zgodnie z Zamówieniem;
 4. Trwały nośnik oznacza papier, wiadomość e-mail lub jakikolwiek inny nośnik, który umożliwia osobiste zaadresowanie informacji do odbiorcy, umożliwia odbiorcy przechowywanie informacji w sposób dostępny do wykorzystania w przyszłości przez okres wystarczająco długi dla celów informacji, i pozwala na niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji;
 5. Towar oznacza towary reklamowane w Witrynie, które dostarczamy Państwu w liczbie i opisie określonym w Zamówieniu;
 6. Zamówienie oznacza zamówienie Klienta na Towary od Dostawcy, złożone zgodnie z procesem krok po kroku określonym na Stronie Internetowej;
 7. Polityka Prywatności oznacza warunki określające, w jaki sposób będziemy postępować z poufnymi i osobistymi danymi otrzymanymi od Ciebie za pośrednictwem Witryny;
 8. Strona internetowa oznacza naszą stronę internetową, na której reklamowane są Towary.

Dobra

 1. Opis Towaru jest zgodny z opisem w Serwisie, katalogach, broszurach lub innej formie reklamy. Wszelkie opisy mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w rozmiarze i kolorze dostarczonych Towarów.
 2. W przypadku jakichkolwiek Towarów wykonanych zgodnie ze specjalnymi wymaganiami, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie podane informacje lub specyfikacje są dokładne.
 3. Wszystkie Towary pojawiające się w Witrynie są uzależnione od dostępności.
 4. Możemy wprowadzić zmiany w Towarach, które są niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami bezpieczeństwa. Powiadomimy Cię o tych zmianach.

Informacje osobiste

 1. Przechowujemy i wykorzystujemy wszystkie informacje ściśle zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej oraz pocztą opłaconą z góry, a Ty wyraźnie wyrażasz na to zgodę.

Podstawa sprzedaży

 1. Opis Towarów na naszej stronie internetowej nie stanowi umownej oferty sprzedaży Towarów. Kiedy Zamówienie zostało złożone w Witrynie, możemy je odrzucić z dowolnego powodu, chociaż postaramy się niezwłocznie podać powód.
 2. Proces Zamówienia jest opisany w Serwisie. Każdy krok umożliwia sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem Zamówienia. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy prawidłowo skorzystałeś z procesu zamawiania.
 3. Umowa sprzedaży zamówionych Towarów zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie ( Potwierdzenie Zamówienia ). Musisz upewnić się, że Potwierdzenie zamówienia jest kompletne i dokładne oraz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w złożonym przez Ciebie Zamówieniu. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na potwierdzenie zawarcia Umowy za pomocą wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje w niej zawarte (tj. Potwierdzenie Zamówienia). Otrzymasz Potwierdzenie Zamówienia w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, ale w każdym przypadku nie później niż w momencie dostawy jakichkolwiek Towarów dostarczonych w ramach Umowy.
 4. Każda wycena jest ważna przez okres maksymalnie 14 dni od jej daty, chyba że wyraźnie wycofamy ją wcześniej.
 5. Żadna zmiana Umowy, czy to dotycząca opisu Towarów, Opłat lub innych, nie może być dokonana po jej zawarciu, chyba że zmiana zostanie uzgodniona przez Klienta i Dostawcę na piśmie.
 6. Naszym zamiarem jest, aby niniejsze Warunki miały zastosowanie wyłącznie do Umowy zawartej przez Ciebie jako Konsumenta. Jeśli tak nie jest, musisz nas o tym poinformować, abyśmy mogli zapewnić Ci inną umowę z warunkami, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie i które mogą, pod pewnymi względami, być dla Ciebie lepsze, np. dając Ci prawa jako biznes.

Cena i płatność

 1. Cena Towarów i wszelkie dodatkowe dostawy lub inne opłaty są podane na Stronie Internetowej w dniu złożenia Zamówienia lub inną cenę, którą możemy uzgodnić na piśmie.
 2. Ceny i opłaty zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie składania Zamówienia.
 3. Musisz zapłacić, przesyłając dane swojej karty kredytowej lub debetowej wraz z Zamówieniem, a my możemy pobrać płatność natychmiast lub w inny sposób przed dostawą Towarów.

Dostawa

 1. Dostarczymy Towary do Miejsca Dostawy w terminie lub w uzgodnionym terminie lub, w przypadku braku porozumienia, bez zbędnej zwłoki, aw każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W każdym przypadku, niezależnie od zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, jeśli nie dostarczymy Towaru na czas, możesz (oprócz wszelkich innych środków) traktować Umowę jako koniec, jeśli:
  1. odmówiliśmy dostarczenia Towaru lub jeśli dostawa na czas jest niezbędna, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności w momencie zawarcia Umowy, lub powiedzieli nam Państwo przed zawarciem Umowy, że dostawa na czas jest niezbędna; Lub
  1. po tym, jak nie udało nam się dostarczyć na czas, określiłeś późniejszy termin, który jest odpowiedni do okoliczności, a my nie dostarczyliśmy w tym terminie.
 3. Jeśli traktujesz Umowę jako koniec, niezwłocznie zwrócimy (oprócz innych środków) wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy.
 4. Jeśli byłeś uprawniony do zakończenia Umowy, ale tego nie zrobisz, nie masz przeszkód, aby anulować Zamówienie na jakiekolwiek Towary lub odrzucić Towary, które zostały dostarczone, a jeśli to zrobisz, my (oprócz innych środki zaradcze) bezzwłocznie zwróci wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy za takie anulowane lub odrzucone Towary. Jeśli Towary zostały dostarczone, musisz je nam zwrócić lub pozwolić nam je odebrać, a my pokryjemy koszty tego.
 5. Jeżeli jakikolwiek Towar tworzy jednostkę handlową (jednostką handlową jest jednostka handlowa, jeżeli podział jednostki istotnie umniejszyłby wartość towaru lub charakter jednostki), nie można anulować lub odrzucić Zamówienia na niektóre z tych Towarów bez jednoczesnego anulowania lub odrzucenie Zakonu dla pozostałych.
 6. Zasadniczo nie dostarczamy na adresy poza Anglią i Walią, Szkocją, Irlandią Północną, Wyspą Man i Wyspami Normandzkimi. Jeśli jednak przyjmiemy Zamówienie z dostawą poza ten obszar, być może będziesz musiał zapłacić cło importowe lub inne podatki, ponieważ nie będziemy ich płacić.
 7. Zgadzasz się, że możemy dostarczać Towary partiami, jeśli brakuje nam zapasów lub z innego rzeczywistego i słusznego powodu, z zastrzeżeniem powyższych postanowień i pod warunkiem, że nie ponosisz odpowiedzialności za dodatkowe opłaty.
 8. Jeśli Ty lub osoba przez Ciebie wyznaczona nie odbierzecie, bez naszej winy, dostawy Towarów w Miejscu Dostawy, możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami ich przechowywania i ponownej dostawy.
 9. Towary przejdą na Twoją odpowiedzialność z chwilą zakończenia dostawy lub odbioru przez Klienta. Musisz, jeśli jest to praktycznie wykonalne, zbadać Towary przed ich przyjęciem.

Ryzyko i tytuł

 1. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek Towarów przechodzi na Ciebie, gdy Towary zostaną Ci dostarczone.
 2. Nie jesteś właścicielem Towarów, dopóki nie otrzymamy pełnej płatności. Jeśli pełna płatność jest zaległa lub zbliża się krok w kierunku Twojej bankructwa, możemy zawiadomić o anulowaniu jakiejkolwiek dostawy i unieważnieniu prawa do korzystania z Towarów, które nadal są Twoją własnością, w takim przypadku musisz je zwrócić lub pozwolić nam je odebrać.

Rezygnacja, zwroty i anulowanie

 1. Możesz wycofać Zamówienie, informując nas przed zawarciem Umowy, jeśli po prostu chcesz zmienić zdanie i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Jest to umowa zawierana na odległość (zgodnie z definicją poniżej), której przysługują określone poniżej prawa do anulowania (prawa do anulowania) . Te prawa do anulowania nie mają jednak zastosowania do umowy dotyczącej następujących towarów (bez innych) w następujących okolicznościach:
  1. towary wykonane według specyfikacji użytkownika lub wyraźnie spersonalizowane;
  1. towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub tracą ważność.
 3. Ponadto prawa do anulowania umowy przestają być dostępne w następujących okolicznościach:
  1. w przypadku umowy sprzedaży, jeżeli Towar po dostarczeniu zostanie nierozłącznie (ze względu na swój charakter) zmieszany z innymi rzeczami.

Prawo do anulowania

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, możesz odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z Towarów. W przypadku umowy dostawy towaru na czas (tj. abonamentu) prawo do odstąpienia będzie przysługiwało 14 dni od daty pierwszej dostawy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym przypadku musisz być w stanie wykazać, kiedy anulowanie zostało dokonane, więc możesz zdecydować się na skorzystanie ze wzoru formularza anulowania.
 4. Możesz również drogą elektroniczną wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego anulowania na Trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 5. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki rezygnacji w okresie wypowiedzenia

 1. Z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowana przez nas dostawa).

Potrącenie za dostarczone Towary

 1. Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu utraconej wartości dostarczonych Towarów, jeżeli utrata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z Towarem (tj. obchodzenia się z Towarem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru: np. wykracza poza sposób postępowania, który może być rozsądnie dozwolony w sklepie). Wynika to z faktu, że ponosisz odpowiedzialność za tę stratę, a jeśli potrącenie nie zostanie dokonane, musisz zapłacić nam kwotę tej straty.

Termin zwrotu kosztów

 1. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że odbierzemy Towar, zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż:
  1. 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie zwrot dostarczonych Towarów, lub
  1. (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania Towaru.
 2. Jeżeli zaproponowaliśmy, że sam odbierzemy Towar lub Towar nie został dostarczony, dokonamy zwrotu pieniędzy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

zwracanie towaru

 1. Jeżeli otrzymałeś Towar w związku z Umową, od której odstąpiłeś, musisz odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. ten kontrakt. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. Zgadzasz się, że będziesz musiał ponieść koszty zwrotu Towaru.
 2. Dla celów niniejszych praw do anulowania, słowa te mają następujące znaczenie:
  1. umowa zawierana na odległość oznacza umowę zawartą między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do czas zawarcia umowy;
  1. umowa sprzedaży oznacza umowę, na podstawie której przedsiębiorca przenosi lub zgadza się przenieść własność towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zgadza się zapłacić cenę, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

Konformizm

 1. Mamy prawny obowiązek dostarczenia Towarów zgodnie z Umową i nie spełnimy ich, jeśli nie spełnią one następującego zobowiązania.
 2. Po dostarczeniu Towar:
  1. być zadowalającej jakości;
  1. nadawać się w uzasadniony sposób do określonego celu, w jakim kupujesz Towary, o których poinformowałeś nas przed zawarciem Umowy (chyba że w rzeczywistości nie polegasz lub poleganie na naszych umiejętnościach i osądzie jest nieuzasadnione) oraz nadawać się do jakiegokolwiek celu wskazanego przez nas lub określonego w Umowie; I
  1. zgodne z ich opisem.
 3. Nie jest to brak zgodności, jeśli ma on swoje źródło w twoich materiałach.

Prywatność

 1. Twoja prywatność ma dla nas kluczowe znaczenie. Szanujemy Twoją prywatność i przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
 2. Niniejsze Warunki należy czytać razem z naszymi zasadami, w tym naszą polityką prywatności i polityką plików cookie.
 3. Na potrzeby niniejszych Warunków:
  1. „Przepisy dotyczące ochrony danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywę 95/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO.
  1. „RODO” oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.
  1. „Administrator danych”, „Dane osobowe” i „Przetwarzanie” mają takie samo znaczenie jak w RODO.
 4. Jesteśmy Administratorem Danych Osobowych, które przetwarzamy dostarczając Ci Towary.
 5. Jeśli dostarczasz nam Dane Osobowe, abyśmy mogli dostarczyć Ci Towary, a my przetwarzamy te Dane Osobowe w trakcie dostarczania Ci Towarów, będziemy przestrzegać naszych obowiązków nałożonych przez Przepisy o Ochronie Danych:
  1. przed lub w czasie zbierania Danych osobowych określimy cele, dla których informacje są gromadzone;
  1. będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w określonych celach;
  1. będziemy szanować Twoje prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych; I
  1. wdrożymy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 6. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg dotyczących prywatności danych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uskarżanie się

 1. Staramy się unikać wszelkich sporów, dlatego rozpatrujemy reklamacje w następujący sposób: W przypadku sporu klienci powinni skontaktować się z nami w celu znalezienia rozwiązania. Postaramy się odpowiedzieć z odpowiednim rozwiązaniem w ciągu 5 dni.